Fotografia HDR


La Fotografia HDR (High Dynamic Range Rendering) és una tècnica fotogràfica mitjançant la qual, sobreimpressionant varies imatges obtingudes amb diferents exposicions, es creen imatges amb més realisme i nitidesa, accentuant quasi exageradament (si es vol) tots els detalls de la imatge.

HDR és l'abreviatura de "High Dynamic Range" (Alt Rang Dinàmic), encara que el nom complert d'aquesta tencnologia és "High Dinamic Range Rendering o HDRR (Renderitzat d'Alt Rang Dinàmic).

Aquesta nova tecnologia de renderitzat imita el funcionalment de l'iris a l'ull humà. Aquest s'adapta de forma continua i amb gran eficàcia a les diferents lluminositats d'una mateixa escena obrint i tancant l'iris depenent d'aquesta i integrant tota la informació captada al cervell. D'aquesta manera l'òrgan és capaç de veure de forma clara una escena amb zones amb diferents il·luminacions.

Els aparells fotogràfics no tenen aquseta capacitat d'adaptació i el que fan mitjançant el fotòmetre (medidor de llum) és pendre una mesura de les diferents zones i fer la fotografia, de manera que algunes zones poden quedar ben il·luminades però fent alhora que d'altres quedin fosques i d'altres massa blanques.

Mitjançant les tècniques d'HDR s'intenta corregir aquest defecte de la fotografia assolint una il·luminació correcta en totes les zones, encara que continguin "quantitats de llum" molt diferents.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si està interessat en rebre informació comercial respecte a aquest o qualsevol dels nostres productes o serveis, enviï'ns un formulari de contacte amb les seves dades o contacti amb nosaltres al 902 362 315