Intranet GSP Publicació d'analítiques


La publicació d'analítiques és l'objectiu principal de la intranet de GSP (Grup de Sanejament Porcí), per tal que els usuaris puguin consultar en línia el resultat de les analítiques que es generen al laboratori.

Com a descripció general de l'aplicació podriem dir que cada dia es donen per finalitzades una sèrie d'analítiques que cal comunicar a una sèrie de responsables. La comunicació d'aquests resultats es fa via e-mail, adjuntant un document PDF del resultat. Alhora, aquesta analítica també es pot consultar via web pels mateixos responsables i per altres usuaris que només tenen permís de consulta via web. A més, també s'envia un missatge al mòbil del responsable de l'analítica, indicant la disponibilitat dels resultats a la intranet.

L'usuari administrador puja cada dia a la web els resultats de les analítiques i duu a terme altres accions que pugui realitzar, com ara la creació d'usuaris i el manteniment de dades mestres.
Una analítica pertany a una marca oficial (granja), i a la vegada, aquesta granja pot pertànyer a una empresa, a una oficina comarcal i a un idioma. L'analítica és d'un tipus determinat. El resultat que es pot consultar des de la intranet és un full PDF on es detallen totes les mostres que s'han analitzat de la granja en qüestió i el resultat obtingut en cada malaltia demanada.

 

Per consultar una analítica per tant, es tenen en compte tots els factors anomenats anteriorment: granja, explotacio, oficina comarcal, idioma, etc. I tal com s'ha dit, els usuaris poden rebre per correu o consultar per web els resultats de les analítiques de les que tinguin permís. És a dir, l'administrador haurà definit per cada usuari els permisos de consulta en funció dels factors anomenats anteriorment.

L'aplicació disposa d'un sistema d'accés restringit per usuari, qui pot accedir a determinades accions en funció del seu rol:

  • Administrador: Podrà crear altres usuaris, carregar dades, eliminiar dades, consultar totes les analítiques, etc.
  • Publicador: Podrà carregar tot tipus de dades, però no eliminar-ne de forma explícita. A part, tindrà totes els privilegis del Personal de GSP.
  • Personal de GSP: Podrà consultar totes les analítiques publicades, sense cap restricció.
  • Usuari: Només podrà consultar les analítiques a les que se li hagi donat algun tipus de permís.

L'aplicació està desenvolupada en PHP4 i amb motor de base de dades MySQL.