Cobegalia


Cobegalia és una eina de gestió de Cobega S.A. per als seus distribuïdors amb la que, a grans trets, poden administrar el dispatching diari de càrregues, realitzar la liquidació de la recaptació i mantenir un control d'existències.

L'aplicació disposa d'un sistema d'accés restringit per usuari, que pot accedir a determinades accions en funció dels rols assignats. Els usuaris estan organitzats de forma jeràrquica. Aquesta estructura és palesa en totes les pantalles de l'aplicació donat que la informació mostrada en cada una d'elles està filtrada segons el nivell jeràrquic de l'usuari. Des d'un accés menys a més restrictiu, els usuaris s'organitzen en Embotellador, Regió, Delegació, Distribuïdor.

Describint-ho d'una forma més detallada, les principals accions de l'aplicació són:

  • Dispatching: des d'on el distribuïdor pot configurar la distribució diària segons unes preconfiguracions de rutes i confeccionar les seves pròpies càrregues de distribució, repartint i ordenant els albarans de distribució d'una forma molt àgil.
  • Liquidació: finalitzat el dispatching diari, el distribuïdor pot procedir a la liquidació de la recaptació monetària, indicant els albarans liquidats, els modificats, els anulats, els apartats pendents de liquidació i l'import total recaptat.
  • Control d'existències: el distribuïdor té en tot moment una visió de les existències disponibles segons la previsió d'entrada d'estoc i una previsió de l'estoc de sortida segons la liquidació del dia. En tot moment el distribuïdor pot ajustar manualment l'estoc real de que disposa.
  • Petició d'aprovisionament: l'aplicació permet que el distribuïdor faci peticions d'aprovisionament d'estoc i vegi en tot moment la conformitat de les seves peticions per part de l'embotellador.
  • Devolucions: els distribuïdors poden gestionar des de l'aplicació la devolució de productes (ja sigui per caducitat o per mal estat) i la devolució d'envasos. En tot cas, l'embotellador confirma les peticions de devolució i el distribuidor n'obté automàticament les bonificacions un cop rebudes les devolucions.

Cobegalia neix d'una versió anterior que estava afectada per una sèrie de mancances, principalment en utilització i velocitat de resposta. Per resoldre aquestes limitacions es procedeix a realitzar canvis importants tant en la interfície d'usuari com en l'arquitectura de l'aplicació, especialment a la part d'integració amb BASIS amb la finalitat de millorar l'experiència d'usuari i augmentar la confiança en el sistema.

La part d'integració es redueix a la mínima expressió, eliminant tota la part de comunicacions remotes que existia fins al moment.

Per solucionar les deficiències pròpies d'una interfície d'usuari basada en HTML hem escollit les tecnologies AJAX i Flash de Macromedia/Adobe. AJAX s'utilitza en situacions on és innecesari crear un component Flash, i el resultat mitjançant AJAX és acceptable en termes de resposta i presentació.

Els components lleugers Flash són utilitzats en llistats i formularis complexos d'entrada de dades i al dispatching. Els components Flash disposen d'un sistema de caches i emmagatzemament controlat de dades al client que permet augmentar rendimients.

L'aplicació es desenvolupa en Java5 utilitzant el framework d'aplicacions Spring que gestionarà el sistema de caches i transaccions, amb el framework MVC de Struts i el motor de persistència de dades OJB.