Intranets


La definició d’Intranet és simple i alhora àmplia. Una intranet és una web d’ús limitat a una xarxa local. És a dir, una plana web més o menys extensa a la que no es pot accedir des d'Internet, sinó únicament des de la xarxa de la nostra empresa o institució. A vegades, i via mitjans de seguretat diversos, podem fer que aquesta intranet sigui assequible des d'Internet per facilitar el seu ús a treballadors mòbils o des de casa. Llavors el nom es canvia per “Extranet”.

Realment, les intranets són aplicacions que podríem emmarcar sota projectes a mesura o portals amb una connotació ben diferenciada. No es tracta de donar serveis generals a possibles interessats en la nostra oferta de serveis i productes, sinó de proporcionar eines informàtiques que facilitin el treball dins de l’empresa.

Així doncs, sota aquest epígraf podem ubicar diferents funcions i requeriments entre molts altres exemples:

  • Seguretat d’accés, ja sigui a través de mètodes restrictius a les IP internes d’una xarxa, mitjançant passwords personalitzats o amb mètodes més complexos com claus electròniques o signatura digital.
  • Correu electrònic, funcionalitats d'email intern, sense haver de dependre d’un servei extern, i controlant la gestió dels comptes, altes i baixes, etc.
  • Agenda compartida, per poder disposar d’una agenda comuna amb usuaris delimitats i gestionar reunions i altres esdeveniments.
  • Contactes compartits, per poder disposar d’un repositori comú de contactes per tota l'empresa.
  • Compartició de sales, per poder disposar d’un sistema de reserva d’espais comuns, per reunions i altres esdeveniments.
  • Molts altres.

Tanmateix, la Intranet ha de permetre sempre la integració amb altres sistemes d’informació que tinguem a l'empresa per facilitar sempre que sigui possible una única entrada de dades.

IWS té una llarga experiència en la implementació d’Intranets de tota mena, normalment basades en la nostra plataforma de serveis LIS. El procés passarà sempre per analitzar les necessitats concretes de l'empresa i veure si podem adaptar codi del qual ja disposem o s’hagi de programar de nou. Cada empresa té una forma de ser. L’eina s’ha d’adaptar als seus requeriments i no al contrari.